Jan Štern: Producentství v hrané tvorbě
Publikované 4/7/2022

Tlačová správa

Dlouholetý kreativní producent České televize Jan Štern vytvořil vůbec první česká skripta věnovaná producentství v  hrané tvorbě. Snaží se v  nich vystihnout charakter práce producenta coby iniciátora a klíčové osobnosti při vzniku filmu. Dále se věnuje konkrétním krokům producentské práce od volby námětu přes porozumění stavbě scénáře, zajištění práv k látce, spolupráci s dalšími tvůrčími profesemi při vývoji scénáře i  v  dalších fázích vzniku filmu až po  rovněž zásadní oblasti marketingu a fundraisingu.

Hojně čerpá z vlastní zkušenosti i ze zahraničních oborových publikací, mezi jinými So You Want to Be a Producer Lawrence Turmana nebo Scénář pro 21. století Lindy Aronsonové. Druhá zmiňovaná kniha vyšla v českém překladu v Nakladatelství AMU v roce 2015. Svým pohledem na úlohu producenta při vzniku filmu skripta doplnili z  producentského hlediska Čestmír Kopecký a z pohledu režie Andrea Sedláčková. „Základní podmínkou producentské profese je touha vyjádřit se, prosadit nějaké téma do  veřejné sféry, ovlivnit svět silným příběhem nebo upozornit na nějaký problém. Vlastně pouze člověk, který chce vstoupit do veřejné sféry s nějakým tématem, ideou nebo látkou, může producentskou profesi řádně vykonávat,“ píše v knize Jan Štern. Jan Štern vystudoval VŠE a po jejím absolvování pracoval jako programátor. Před  rokem 1989 s  přáteli vydával samizdatový časopis Prostor a  působil v  domácí redakci exilových Listů. V  průběhu sametové revoluce se angažoval v  Občanském fóru a  mezi lety 1990 a  1992 byl poslancem Federálního shromáždění. Politiku posléze opustil a odešel pracovat do médií, nejprve jako novinář, později jako producent a  dramaturg. Mezi projekty, které inicioval nebo se na  jejich vzniku podílel, patří mimo jiné Nadoraz (investigativní pořad), Dvaadvacítka (alternativní zábava), Další prosím (talk show), Největší Čech (celonárodní soutěž), Uvolněte se, prosím (talk show), Všechnopárty (talk show), Čtvrtá hvězda (komediální seriál), Bohéma (historický seriál), Ztracená duše národa (dokumentární cyklus) nebo Nuda v Brně (film oceněný Českým lvem).