Audiovizuálny fond zavádza princíp návratnosti poskytnutých dotácií
Saša Gabrižová 22/12/2017

Jedna z najväčších zmien platných od roku 2018 sa týka podielu Audiovizuálneho fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov.

Týka sa to programov 1 a 2 (produkcia) a v podprogramu 4.4 (distribúcia). Pri projektoch, ktoré v slovenských kinách dosiahnú návštevnosť viac ako 20.000 divákov, navráti sa fondu podiel 50-90%  v závislosti od toho, aký podiel tvorí dotácia z AVF na celkových nákladoch na produkciu filmu.

“Toto riešenie sme prijali po podrobných diskusiách s producentmi aj distributérmi. Pritom sme sa dohodli, že po čase vyhodnotíme jeho reálne prínosy, pretože podpora produkcie a distribúcie slovenských filmov tvorí v priemere 75% celkovej ročnej podpory poskytnutej z fondu. Očakávam od tohto riešenia najmä to, že prijímatelia väčšiny z celkovej sumy dotácií tiež pocítia svoju spolupatričnosť na tvorbe zdrojov fondu najmä v tých prípadoch, ak ich projekty získajú relevantnú divácku odozvu aj obchodný úspech. Vzhľadom na to, že doteraz žiaden takýto princíp nebol na Slovensku uplatnený, neviem dnes zodpovedne vyčísliť očakávané finančné efekty prijatého riešenia. Naďalej však zostáva pravidlom, že aj z týchto príjmov musí fond 95% použiť na podpornú činnosť. A takto získané prostriedky sa vrátia do tých oblastí, z ktorých boli vytvorené. Navyše, ak od roku 2019 budeme vedieť konkrétne čísla, tak sme pripravení diskutovať aj o tom, aby sa pri použití takto získaných príjmov uplatnil princíp zásluhovosti – teda aby prijímatelia mohli väčšiu časť prostriedkov, ktoré takto odviedli do fondu, neskôr použiť ako „bonus“ pri podpore svojich nových projektov,” vyjadril sa riaditeľ Audiovizuálneho fondu, Martin Šmatlák.