7 years of contradictions caprured by film/ 7 rokov rozporov zachytených vo filme

interview with Romanian director/ rozhovor s rumunskou režisérkou

Monica-lazurean-gorgan

In couple of days Monica Lăzurean-Gorgan (from 9th to 13th August) will travel around Slovakia with KineDok and show her film A mere breath  (Doar o răsuflare) to the Slovak audience in Banská Štiavnica (10.8. – 4 elements), Považská Bystrica (11.8. – Cooltajner) and Ružomberok (12.8. – Galéria Ľudovíta Fullu).  Monica is an experienced producer, with over 10 years of international co-productions. Among the titles of films she produced or co-produced, there are: Chuck Norris vs communism by Ilinca Calugareanu, A mere breath, awarded in five international film festivals, selected in many prestigious festivals and special screenings, Domestic by Adrian Sitaru, Best intentions by Adrian Sitaru, winner of Best Director in Locarno 2011, Adalbert’s dream by Gabriel Achim, The Cage by Adrian Sitaru, with over 20 awards including an award in Berlinale 2010, Touch me not  by Adina Pintilie, project awarded with main production support in Torino Film Lab 2012, ARTE award in Cinemart, a selection for Cannes 2012 at Atelier Cinefondation, 5 countries co-production. Recently Monica is co-producing and co-directing the feature length documentary Green, green, green (wood), about illegal logging, based on her idea. Monica is an EAVE 2011 graduate, “Producer on the Move” at Cannes IFF 2012 and EFA member.

O pár dní (9. až 1š. augusta) bude Monica Lăzurean-Gorgan cestovať po Slovensku s KineDokom a premietať svoj film Iba dych (Doar o răsuflare) slovenským divákom v Banskej Štiavnici (10.8. – 4 živly), Považskej Bystrici (11.8. – Cooltajner) a Ružomberku (12.8. – Galéria Ľudovíta Fullu). Monica je skúsená producentka, s vyše desaťročnou praxou s medzinárodnými koprodukciami. Medzi filmy, ktoré produkovala alebo koprodukovala, patrí: Chuck Norris vs komunizmus režisérky Ilince Calugareanuovej, Iba dych, ocenený na piatich medzinárodných filmových festivaloch, vybraný na množstvo prestížnych festivalov a špeciálnych projekcií, Domestic režiséra Adriana Sitarua, ocenený viac ako dvadsiatimi cenami vrátane ceny na Berlinale 2010, Nedotýkaj sa ma Adiny Pintilie, koprodukčný projekt piatich krajín podporený hlavnou cenou na Torino Film Labe 2012, cenou ARTE na Cinemarte a uvedený v Cannes vrámci programu Atelier Cinefondation. V súčasnosti Monica koprodukuje a spolurežíruje dlhometrážny dokument Zelené, zelené, zelené (drevo) o ilegálnej ťažbe, založený na jej osobnom námete. Monica absolvovala v roku 2011 prestížny producentský workshop EAVE a reprezentovala Rumunsko v Cannes ako “Producer on the Move”. Je tiež členkou Európskej filmovej akadémie.

A Mere Breath (2)

Eva:  A Mere Breath has been your debute as a director.  Why did you decide to transform this particular story into the film?

Iba dych bol vaším režijným debutom. Na základe čoho ste sa rozhodli spracovať práve tento príbeh ako režisérka?

Monica: In 2009 I was shooting in central Transylvania in the heart of Romania, in the most poluted village in Europe. It was in the time when they close the factory which caused the polution. I met the family there which lost their job becouse of closing the factory. I decided to stay shooting with them for more seven years because i was intrigued by the contradictions within the family, contradictions which are natural for all of us humans. The father of the family wanted the factore to be reopened even though it effected their health a lot. He was at the same time very religious and he believed in the miracle, that his daughter will get healthy and she will stand up from the wheel chair and walk.  So there where are many contradictions and moral dilemas within and this is what I´m mainly interested in as a director – contradictions of human nature. 

V roku 2009 som nakrúcala v srdci Transylvlánie, v obci s najznečistenejším prostredím v Európe a bolo to práve v období, kedy zavreli továreň, ktorá spôsobovala znečisťovanie ovzdušia. Stretla som sa tam s rodinou, ktorá týmto pádom prišla o prácu. A rozhodla som sa zostať s touto rodinou a nakrúcať ich počas ďalších sedem rokov, pretože ma zasiahli jej vnútorné rozpory. Rozpory, ktoré prežívame my všetci, ako ľudksé bytosti. Otec tejto rodiny si želal, aby sa továreň znovu otvorila napriek tomu, že má veľký vplyv na ich zdravie. Zároveň bol tento otec veľmi silne veriaci a veril v zázrak, ktorý umožní, že ich chorá dcéra sa postaví z vozíčka a bude chodiť. Takže tu bolo množstvo veľmi silných rozporov a morálnych dilem a to ma ako režisérku veľmi zaujíma – rozporuplná ľudská podstata.

A Mere Breath (1)

Eva: Mere breath looks like strictly observational film. Is it so? Or did you also stage some parts of the story?

Iba dych pôsobí ako striktne observačný dokument. Je naozaj taký alebo sa v ňom nachádzajú aj inscenované časti?

Monica: I did staged, I’m not afraid of that, as I don’t believe there is a strict border line between documentary and fiction. When I was hanging around with the family, without the camera parson, I saw things that were not going to happen when a camera was around. So I recreated some scenes because I believed they were beautiful or helping the story. 

Inscenovala som. Nebojím sa toho, keďže si nemyslím, že medzi dokumentom a fikciou je nejaká prísna hranica. Keď som sa pohybovala v rodine bez kameramana, videla som veci o ktorých som vedela,  že sa nezopakujú pred kamerou. Takže som niektoré scény znovu navodila, pretože som verila, že sú krásne a pomôžu príbehu.

Eva: There are two main contexts that influence life of the family in your film. Religion and economic/industrial situation in their home town. Does religion play any role in your professional life and in the way you think about films?

Život rodiny vo filme ovplyvňujú predovšetkým dva kontexty. Náboženstvo a ekonomicko industriálna situácia v obci. Zohráva náboženstvo nejakú úlohu v tvojom profesionálnom živote a v tom ako premýšľaš o filmoch?

Monica: In my professional life? No. I prefer to see films and think about them with open heart and open mind. Sometimes religion is, against odds, closing our minds and limits us. When religion, in its pure theory suppose to open the hearts and minds of people, it is doing the opposite. For some of us, at least. For some others, religion is the salvation key. They find comfort and healing power in it. It is interesting to see what we can do with the power of our mind!

V mojom profesionálnom živote? Nie. Radšej sa pozerám na filmy a rozprávam sa o nich s otvoreným srdcom a mysľou. Náboženstvo nás, napriek všetkým očakávaniam, niekedy limituje a uzatvára našu myseľ. Kým náboženstvo, vo svojej čisto teoretickej podobe má za úlohu otvárať srdcia a mysle ľudí, v praxi robí opak. Aspoň pre niektorých z nás. Pre iných je kľúčom k záchrane. Pre tých, ktorí v ňom nachádzajú bezpečie a liečivú silu. Je zaujímavé sledovať, čo všetko dokážeme robiť so silou našej mysle!

Eva: How does the story of the family continue after the end of the film?

Ako pokračuje príbeh rodiny po dokončení filmu?

Monica: Denisa is ok, her kidneys are being observed closely by a doctor, otherwise, she is ok. Father is working in another factory in a town nearby. Angelo is hanging around with his gang. The niece is growing and bringing joy to the grandparents now.

Denise sa vodí dobre, jej obličky sú pod prísnym lekárskym dohľadom, ale ináč je v poriadku. Otec pracuje v inej továrni v neďalekom mestečku. Angelo sa potuľuje so svojím gagnom. Jeho neterka rastie a obveseľuje starých rodičov.

A Mere Breath (1)

Eva: What do you think about KineDok and where and how do you find documentary as important film commodity? 

Aký máš názor na KineDok a prečo pokladáš produkciu dokumentárnych filmov za dôležitú?

Monica: KineDok is a very important structure, with a brilliant idea of developing alternative places and ways of seeing a documentary. Yes, is a great perspective in our days, when documentaries needs to reach a wider audience. 

KineDok je veľmi dôležitá štruktúra, s vynikajúcou myšlienkou rozvoja alternatývnych miest a spôsobov ako pozerať dokumenty. Áno, ide o skvelú perspektívu v období, keď potrebujeme, aby dokumenty zasiahli viac divákov.

Eva K

PS: Ak sa chcete dozvedieť viac, prídite na projekcie KineDoku osobne!

Komentáre sú uzavreté.